Semalt - Mazmuny döwmek üçin has gowusy näme?

Mazmuny döwmek, dürli saýtlardan mazmuny çykarmak we gurluşly, ulanmak aňsat görnüşinde saklamak prosesi. “Octoparse” we “Content Grabber” ýaly gowy mazmuny ýoklaýyş guralynyň bahasyny äsgermezlik edip bolmaz. Tebigatda dinamiki bolup biljek köp mukdarda mazmuny kesgitlemek we ýygnamak üçin bu gurallary ulanyp bileris. Adatça, internetde bar bolan maglumatlar okalmaýan we gurluşsyz. Mazmuny döwmek üçin gowy gural, mazmuny ýa-da maglumatlary öz sahypalarymyzda ýa-da bloglarymyzda aňsatlyk bilen ulanyp bilmek üçin ony gurluşly, okalýan we ulaldylan formata öwürmäge kömek edýär.

Mazmuny Grabber vs. Octoparse:

Maglumatlary el bilen ele almak we döwmek üçin birnäçe sagat gerek, bir gezekde birnäçe işi ýerine ýetirip bilmersiňiz. Şeýle-de bolsa, “Octoparse” we “Content Grabber” ikisi mazmuny döwmek prosesini awtomatlaşdyrmaga we wagtyň az böleginde maglumatlary ele almaga kömek edýär.

Maglumatlary gyrmak gurallary, web brauzeri bilen bolşy ýaly dürli web sahypalary we bloglar bilen täsirleşýär. Web mazmunyny brauzerde görkezmekden başga-da, Octoparse we Content Grabber maglumatlary talaplaryňyza görä ýerli faýla ýa-da maglumat bazasyna ýazdyrýar.

Mazmuny gyrýan serişdeleri aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz we internetden dogry mazmun ýygnaýandygyňyzy anyklamak üçin her agenti gündelik, sagatlyk, hepdelik ýa-da aýlyk tertipde düzüp bilersiňiz. Bagtymyza, bu gurallaryň ikisi-de internetden maglumatlary ýygnaýar we mazmuny gurluşly görnüşde berýär. Content Grabber ORACLE, MySQL, OLE DBE we SQLSever goldaýar, Octoparse bolsa CSV, JSON, XML we Excel elektron tablisalary ýaly formatlary goldaýar.

Bize dinamiki saýtlary nyşana almaga mümkinçilik berýär we AJAX mümkinçilikli web sahypalaryndan mazmuny hem gyryp bilýär. Content Grabber, maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen iň meşhurdyr we Octoparse işiňizi ýeňilleşdirmek üçin iň täze tehnologiýa eýe. Mazmuny döwmek gurallary interneti gurluşly maglumat çeşmesine öwürmäge we korporasiýalar we şahsyýetler üçin dürli iş mümkinçiliklerini açmaga ukyplydyr.

Mazmuny ele alýan we oktoparse size näme edip biler?

“Octoparse” mazmuny ýok etmek güýjüniň köpüsini hödürleýär we Content Grabber-den has aňsat. Bu gural ep-esli wagt bäri işleýär we dünýäde dürli kanagatlanarly ulanyjylara eýe. Beýleki tarapdan, Content Grabber, dinamiki saýtlary nyşana almak we “Octoparse” -niň ösen aýratynlyklarynyň birleşdirilen ýokary derejesinde işlemek üçin döredilen has täze guraldyr. Octoparse-iň gowudygyny ýa-da Content Grabber-iň bardygyny aýtmak gaty kyn.

Bu gurallaryň ikisi-de ajaýyp wizual skraperler we ýönekeý we basmak üçin UI bar. Ulanyjylar internete göz aýlaýarlar we Octoparse we Content Grabber ulanyp peýdaly mazmun ýygnamak üçin maglumat elementlerine basýarlar.

Web botlary we örümçiler ýaly, Content Grabber we Octoparse web sahypalaryňyzy indeksirlemegi we sahypaňyzyň gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrmagy aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, bu gurallara çylşyrymly we dinamiki web sahypalaryndan mazmuny ýok etmegi tabşyryp bilersiňiz, olar öz funksiýalaryny derrew we rahat ýerine ýetirerler.

Bir seretseň, bu iki hyzmatyň arasyndaky esasy tapawut olaryň bahasy ýaly bolup görünýär. Oktopar paketleri iki esasy görnüşe bölünýär: Standard (89 $) we Professional (189 $). Content Grabber, şeýle hem 449 dollardan 2495 dollara çenli üç neşirde çykýan tölegli hyzmatdyr

send email